Tom Preston-Werner

Tom Preston-Werner

Co-Founder at Preston-Werner Ventures.

tom.preston-werner.com
Share

Tom Preston-Werner Introduction

Tom Preston-Werner, building Preston-Werner Ventures, RedwoodJS. Formerly, Co-Founder of GitHub. Board at Chatterbug, Netlify, HackClub. Also: Gravatar, Jekyll, SemVer, TOML.

Tom Preston-Werner Portfolio