Elias Tazartes

Elias Tazartes is CEO & Co-Founder of Kakarot zkEVM.