Sam Blackshear

Sam Blackshear

Co-founder and CTO at Mysten Labs.

Share

Sam Blackshear Introduction

Sam Blackshear is Co-founder and CTO at Mysten Labs. Formerly, Principal Engineer at Novi Financial, creator of Move.

Sam Blackshear Work Experience