Thomas Turelier

Thomas Turelier

VC at Eurazeo (ex Idinvest).

Share

Thomas Turelier Introduction

Thomas Turelier is VC at Eurazeo (ex Idinvest). Investing in European founders. I love crypto/web3, cloud infra & things I don’t understand.

Thomas Turelier Work Experience

Thomas Turelier Portfolio